Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 124/2016 z dnia18 maja 2016 r. w sprawie: dofinansowania z GFPiRPA projektu pn.„Spotkanie z okazji Dnia Dziecka”

Zarządzenie Nr124/2016

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia18 maja 2016 r.

 

w sprawie:  dofinansowania z GFPiRPA projektu pn.„Spotkanie z okazji Dnia Dziecka”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 grudnia 2004 r.

w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Na realizację projektu pn.„Spotkanie z okazji Dnia Dziecka”

wnioskodawcy: Sołectwu wsi Pisary przyznaję grant w kwocie 300,00 zł (słownie:trzysta złotych 00/100) na zakup art. spożywczych i pomocniczych, słodyczy, napoi.

§ 2

 

Źródło finansowania: budżet gminy – Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 3

 

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik  Ref. Organizacyjnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Międzylesie, dnia  18.05.2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML