Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 135/2016 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw współpracy partnerskiej Gminy Międzylesie i miasta Lohne.

Zarządzenie Nr 135/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31.05.2016 r.

 

w sprawie: powołania Zespołu do spraw współpracy partnerskiej Gminy Międzylesie i miasta Lohne

Na podstawie art. 7 ust. 1. pkt 20), art. 11 a ust. 1. pkt 2), art. 33 ust. 3 i ust. 5. ustawy

z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), zarządzam,
co następuje:

§ 1

Zgodnie z aktem o partnerstwie zawartym w dniu 14.05.2010 r., pomiędzy Gminą Międzylesie
a miastem Lohne, w celu zapewnienia sprawnej realizacji współpracy pomiędzy ww. miastami, powołuję Zespół do spraw współpracy partnerskiej Gminy Międzylesie i miasta Lohne.

 

§ 2

W skład Zespołu do spraw współpracy partnerskiej Gminy Międzylesie i miasta Lohne wchodzą:

 

1)Ryszard Bodnar - Koordynator Zespołu,

2)Władysław Broszko – członek,

3)Janina Karwowska – członek,

4)Krzysztof Kowalski – członek,

5)Beata Muszyńska - członek,

6)Adam Polański – członek,

7)Ewa Siwek – członek,

8)Teresa Sobierska - członek,

9)Kinga Tłustochowicz– członek,

10)Mariusz Włodarczyk – członek.

§ 3

Do zadań członków Zespołu należy w szczególności aktywne uczestnictwo w jego pracach, przygotowywanie projektów współpracy w poszczególnych jej obszarach: oświaty, młodzieży, sportu, kultury i innych oraz składanie opinii w zakresie współpracy.

 

§ 4

Do bieżącej współpracy i obsługi Zespołu wyznaczony zostaje Referat Organizacyjny
tut. Urzędu.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML