Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 126/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na organizację wypoczynku letniego (...)

                                            Zarządzenie  Nr 126/2016   

                                    Burmistrza  Miasta i Gminy Międzylesie

                                           z  dnia 23 maja 2016 r.

 

w sprawie:  powołania komisji  do przeprowadzenia  otwartych konkursów ofert na  organizację wypoczynku letniego w roku 2016  nad morzem i  półkolonie w miejscu zamieszkania dla dzieci  i młodzieży z rodzin niezamożnych z Gminy Międzylesie.

 

na podstawie: art.30 ust.1, 2 pkt.4  ustawy z dnia 08 marca 1990  o samorządzie gminnym

( tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm. ),  art. 4 ust.1 pkt. 15,  art.11 ust.1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku  publicznego i  wolontariacie

( tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r.  poz.239 ) oraz uchwały Nr XII/50/2015 r  Rady Miejskiej

w Międzylesiu  z dnia 27 października 2015 r  w  sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na  rok 2016

                                                             § 1.

 

Celem przeprowadzenia otwartych konkursów ofert, które odbędą się w dniu

21 czerwca 2016 r. o godz. 9.00  w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu  na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i  młodzieży z rodzin niezamożnych z Gminy Międzylesie na rok 2016  wyjazd dzieci nad morze i półkolonie w miejscu zamieszkania, powołuję komisję

konkursową w następującym  składzie:

 

1. Kruk Aleksandra  -  Przewodniczący  Komisji

2. Ziętara Olga   -   Członek Komisji

3. Siwek Ewa – Członek Komisji

4. Marek Gliński – Członek Komisji

3. Skład komisji rozszerzony zostanie o przedstawicieli organizacji pozarządowych zgodnie

z art.15 ust.2 d ) ustawy o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie.

 

                                                          § 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektor  Oldze Ziętara

 

                                                          § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Międzylesie dnia  23 maja 2016 r.  

 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML