Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 264/A/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 264/A/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30.11.2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r.poz.1870 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XIV/65/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2016, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach 26 694 537,13 zł, w tym wydatki bieżące 23 497 880,30 zł;  wydatki majątkowe 3 196 656,83 zł.

§ 2

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

U Z A S A D N I E N I E :

- dział 852 rozdział 85214, 85219  – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami mają służyć zapewnieniu prawidłowej gospodarki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu.

XLSzał nr 1 - wydatki budżetu gminy na 2016 rok.xls

 

 

 

Wersja XML