Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2017 - ZAMÓWIENIA

39. Całoroczne utrzymanie w czystości ulic, dróg, chodników, schodów, alejek, innych ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie miasta Międzylesie oraz opróżnianie koszów ulicznych - nr postępowania ITiG.271.38.2017 r. z dnia 19.12.2017 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZałącznik nr 1.docxDOCXZałącznik nr 2.docxDOCXZałącznik nr 3.docx

Termin składania ofert do 28.12.2017 r. do godz. 11:00.

38. Przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Międzylesie - nr postępowania ITiG.271.37.2017 r. z dnia 11.12.2017 r.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO: JPEGUnieważnienie zapytania ofertowego.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe z 11.12.2017.pdfDOCXzalacznik nr 1.docxDOCXzalacznik nr 2.docxDOCXzalacznik nr 3.docx

Termin składania ofert w wersji elektronicznej: do 18.12.2017 r. do godz. 12:00.

37. Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach programu „Aktywna tablica”.- nr postępowania Oś.271.36.2017 z dnia 29.11.2017 r.  

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdfPDFzałącznik nr 1.pdfDOCformularz_ofertowy-zał.-2.docPDFzałącznik nr 3.pdfPDFzałącznik nr 4.pdfPDFzałącznik nr 5.pdf

Termin składania ofert: 06 grudnia 2017 r. do godz. 11:30

36. Usuwanie uszkodzeń publicznej drogi gminnej Nr 119972D w km 0+011,7-0+181 na działce 221 oraz zjazdu w km 0+096 na działce nr 85/3 do 83/3 w Nowej Wsi o łącznej długości 203,3 mb. - nr postępowania ITiG.271.35.2017 z dnia 28.11.2017 r.  

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe z dnia 28.11.2017 r..pdfDOCZał. nr 1 - formularz ofertowy.docDOCZał. nr 2 kosztorys ofertowy.doc

Termin składania ofert: 04 grudnia 2017 r. do godz. 09:00

 

35. Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni przyrodniczej oraz matematycznej w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkowie” w ramach RPO WD 2014-2020  Oś Priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzaproszenie do postępowania.pdfPDFplikzal nr 1 opis zamowienia.pdfDOCzal nr 2_formularz oferty.docPDFplikzal nr 3_wzor umowy.pdf

Termin składania ofert: 05 grudnia 2017 r. do godz. 12;00

34. Wyposażenie stadionów na terenie gminy Międzylesie - Nr ITiG.271.33.2017 z dnia 27.10.2017 r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Z DNIA 07.11.2017..pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

Termin składania ofert w wersji elektronicznej: 03.11.2017 r. do godz. 8:00.

PDFITiG.271.33.2017_Zapytanie ofertowe_Wyposażenie stadionów.pdf

DOCXZałącznik nr 1.docx

DOCXZałącznik nr 2.docx

DOCXZałącznik nr 3.docx

DOCXZałącznik nr 4.docx

DOCXZałącznik nr 5.docx

DOCXZałącznik nr 6.docx

DOCXZałącznik nr 7.docx

DOCXZałącznik nr 8.docx

DOCXZałącznik nr 9.docx

DOCXZałącznik nr 10.docx

DOCXZałącznik nr 11.docx

DOCXZałącznik nr 12.docx

PDFZałącznik nr 13.pdf

33. Wyposażenie stadionów na terenie gminy Międzylesie - Nr ITiG.271.32.2017 z dnia 20.10.2017 r.:

Częściowe unieważnienie zapytania ofertowego: JPEGInformacja o częściowym unieważnieniu zapytania.jpeg

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr I: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

PDFITiG.271.32.2017_Zapytanie ofertowe_Wyposażenie stadionów.pdf
DOCXZałącznik nr 1.docx
DOCXZałącznik nr 2.docx
DOCXZałącznik nr 3a.docx
PDFZałącznik nr 3b.pdf
PDFZałącznik nr 3c.pdf
PDFZałącznik nr 3d.pdf
PDFZałącznik nr 3e.pdf
DOCXZałącznik nr 4.docx
DOCXZałącznik nr 5.docx
DOCXZałącznik nr 6.docx
DOCXZałącznik nr 7.docx
DOCXZałącznik nr 8.docx
DOCXZałącznik nr 9.docx
DOCXZałącznik nr 10.docx
DOCXZałącznik nr 11.docx
PDFZałącznik nr 12.pdf

Termin składania ofert: 27.10.2017 r. do godz. 11:00.

32. Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z fotorejestracją fotometryczną pasa drogowego. Wykonanie przeglądów pięcioletnich stanu technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich położonych na terenie Gminy Międzylesie - Nr ITiG.271.31.2017 z dnia 17.10.2017 r.:

UWAGA !!!

Unieważnienie zapytania ofertowego: PDFUnieważnienie zapytania.pdf

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:PDFITiG.271.31.2017_Zapytanie ofertowe_Ewidencja oraz przeglądy dróg i mostów.pdfPDFZałącznik nr 1.pdfDOCXZałącznik nr 1.docxDOCXZałącznik nr 2.docxPDFZałącznik nr 2.pdfPDFZałącznik nr 3.pdfPDFZałącznik nr 4.pdfPDFZałącznik nr 5.pdf

Termin składania ofert: 24.10.2017 r. do godz. 11:00.

31. Przebudowa drogi transportu rolnego w ramach zadania pn. "ROZTOKI droga dojazdowa do gruntów rolnych"- Nr ITiG.271.30.2017 z dnia 29.09.2017 r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:PDFZapytanie ofertowe z dnia 29.09.2017 r..pdfDOCStrona tytułowa -Roztoki przebudowa drogi.docDOCOpis techniczny - Roztoki przebudowa drogi.docDOCSS Strona tytułowa Droga w Roztokach.docDOCD000000- Wymagania ogólne - Droga w Roztokach.docDOCD010000-roboty pomiarowe - Droga w Roztokach.docDOCD040000- podbudowy - profilowanie i zagęszczanie podłoża - Droga w Roztokach.docDOCD040402-podbudowy z kruszywa łamanego - Droga w Roztokach.docDOCD050000- nawierzchnie warstwa wiążąca, ścieralna - Droga w Roztokach.docDOCD080101- krawężniki - Droga w Roztokach.docPDFROZTOKI - PLAN SYTUACYJNY.pdfPDFROZTOKI - PRZEKRÓJ KONTRUKCYJNY B-B KM 0+095.pdfPDFROZTOKI - PRZEKRÓJ KONTRUKCYJNY C-C KM 0+127.pdf

Termin składania ofert: 06.10.2017 r. do godz. 11:00.

30. Zakup kotła gazowego dla UMiG Międzylesie- Nr OR.271.29.2017 z dnia 18.09.2017 r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyJPEGnajkorzystniejsza oferta.jpeg

Informacja z otwarcia ofert: JPEGinformacja z otwarcia ofert.jpeg

Treść zapytania ofertowego: PDFzapytanie ofertowe.pdfPDFformularz oferty.pdf

Termin składania ofert: 25.09.2017 r. do godz. 11:00.

29. Konserwacja elementów wykończeniowych Ratusza w Międzylesiu, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie- Nr ITiG.271.28.2017 z dnia 01.09.2017 r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyJPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert z dnia 11.09.2017 r..jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe z dnia 01.09.2017 r..pdfDOCXZapytanie ofertowe z dnia 01.09.2017 r..docx

Termin składania ofert: 11.09.2017 r. do godz. 11:00.

28. Konserwacja nawierzchni z bruku kamiennego w ulicy Syrokomli w Międzylesiu - ITiG.271.27.2017 z dnia 25.08.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: JPEGInforamcja z wyboru najkorzystniejszej oferty..jpeg

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe z 25.08.2017 r..pdf

Termin składania ofert: 04.09.2017 r. do godz. 11:00.

UWAGA !!! Termin otwarcia ofert 04.09.2017 r. o godz. 11:15

27. Wykonywanie usługi koordynatora projektu w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkowie” w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja z otwarcia ofert:

Brak opisu obrazka

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Brak opisu obrazka

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdf
DOCzał. 1 - oferta-1.doc
DOCzał 2.doc

DOCzał. 3.doc
 

Termin składania ofert: 04.09.2017 r. do godz. 12:00.

26. Zakup samochodu BUS 9-osobowego.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZaproszenie do zlozenia oferty.pdf
DOCXformularz_ofertowy - załacznik.docx
 

Informacja z otwarcia ofert: zakup samochodu

Brak opisu obrazka

Informacja o wyborze oferty:

Brak opisu obrazka

Termin składania ofert: 06.09.2017 r. do godz. 12:00.

 

25. Konserwacja elementów wykończeniowych Ratusza w Międzylesiu, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie- Nr ITiG.271.24.2017 z dnia 22.08.2017 r.:

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO: JPEGInformacja o unieważnieniu zapytania ofertowego.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe z dnia 22.08.2017.pdfDOCXZapytanie ofertowe z dnia 22.08.2017 r..docx

UWAGA!!!!!!!

Termin składania ofert: 30.08.2017 r. do godz. 11:00.

24. Projekt folderu promocyjnego w ramach projektu  pn. „Zabytki sakralne świadectwem wspólnego dziedzictwa historycznego pogranicza polsko-czeskiego“ - Nr OR.042.KM.2.2017 z dnia 21.08.2017 r. :

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe - folder.pdf

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego: PDFwyjasnienie do zapytania ofertowego.pdf

Termin składania ofert: 28.08.2017 r. do godz. 11:00.

23. Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie, Samorządowej Szkoły Podstawowej  w Międzylesiu oraz Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu na podstawie zakupu biletów miesięcznych na rok szkolny 2017/2018- Nr ITiG.271.23.2017 z dnia 11.08.2017 r.:

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe z 11.08.2017 r..pdfDOCXzapytanie ofertowe z 11.08.2017 r..docx

Termin składania ofert: 21.08.2017 r. do godz. 11:00.

22. Przebudowa ścian budynku socjalnego przy ul. Lipowej 25 na działce nr 11/8 w Międzylesiu [intensywne opady deszczu lipiec 2015] - Nr ITiG.271.22.2017 z dnia 01.08.2017 r.:

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert:JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe z dnia 01.08.2017.pdfDOCXZapytanie ofertowe z dnia 01.08.2017 r..docxATHzalącznik nr 2 kosztorys ofertowy.ath 

Termin składania ofert: 08.08.2017 r. do godz. 11:00.

21. Konserwacja gruntowa rowu melioracyjnego w Międzylesiu (dz. nr 536 i 537) i w Gajniku (dz. nr 83) - Nr ITiG.271.21.2017 z dnia 31.07.2017 r.:

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.08.2017 r.: JPEGInformacja z otwarcia ofert..jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdf

Dokumentacja fotograficzna: 7ZGajnik 83.7z7ZMiędzylesie 536, 537 cz. 1.7z, 7ZMiędzylesie 536, 537 cz. 2.7z7ZMiędzylesie 536, 537 cz. 3.7z7ZMiędzylesie 536, 537 cz. 4.7z

Termin składania ofert: 14.08.2017 r. do godz. 11:00.

20. Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn.: "Turystyka szansą na rozwój pogranicza polsko - czeskiego" - Nr ITiG.271.20.2017 z dnia 20.07.2017 r.:

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFwybór najkorzystn. oferty - mat. prom..pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFinf. z otwarcia ofert - materiały promocyjne.pdf

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdf
Termin składania ofert:  28.07.2017 r. do godz. 14:00.

19. Dostawa i Montaż wyposażenia ścieżki turystycznej w miejscowości Goworów w ramach projektu pn. " Turystyka szansą na rozwój pogranicza polsko - czeskiego" - Nr ITiG.271.19.2017 z dnia 20.07.2017 r.:

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert: PDFinf. z otwarcia ofert - ścieżka turystyczna.pdf

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdf
Termin składania ofert:  28.07.2017 r. do godz. 13:00.

 

18. Zakup i instalacja sprzętu cyfrowego dla pracowni matematyczno-cyfrowej w związku z realizacją projektu pn. „Pracownia matematyczno-cyfrowa” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne - nabór na OSI, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- Nr. Oś.271.18.2017 z dnia 17.07.2017 r.

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzaproszenie do skladania ofert.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Wykaz II 02.doc
DOCZałącznik nr 2 - Oferta .doc
PDFZałącznik nr 3 - Wzór umowy-1.pdf

Termin składania ofert: 25.07.2017 r. do godz. 13:00.

wyjaśnienie do zapytania ofertowego

JPEGwyjasnienie do zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg


Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg


17. Usługa biegłego rewidenta w ramach projektu pn. Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020 - Nr. ITiG.271.17.2017 z dnia 17.07.2017 r.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdf

DOCzapytanie-ofertowe.doc

Termin składania ofert:  25.07.2017 r. do godz. 12:00.

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert usluga bieglego rewidenta.pdf

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFinf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

16. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Domaszkowie - Nr. ITiG.271.16.2017 z dnia 30.06.2017 r.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe z 30.06.2017.pdfDOCXzapytanie ofertowe z 30.06.2017.docx7ZInwentaryzacja.7zDOCXAudyt Energetyczny.docx

Termin składania ofert: 10.07.2017 r. do godz. 14:00.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

15. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Domaszkowie - Nr. ITiG.271.15.2017 z dnia 13.06.2017 r.

Unieważnienie zapytania ofertowego: JPEGUnieważnienie zapytania ofertowego.jpeg

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert z dnia 20.06.2017 r..jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:PDFZapytanie ofertowe Gminazjum Domaszków.pdfDOCXZapytanie ofertowe Gminazjum Domaszków.docx7ZInwentaryzacja.7zDOCXAudyt Energetyczny.docx

Termin składania ofert: 20.06.2017 r. do godz. 14:00.

14. Zakup i dostawa nowych mebli, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla pracowni matematyczno-cyfrowej w związku z realizacją projektu pn. „Pracownia matematyczno-cyfrowa” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne - nabór na OSI, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- Nr. Oś.271.14.2017 z dnia 07.06.2017 r.

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja z wyboru najorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZaproszenie.pdfDOCZałącznik nr 1 - opis przedmoitu zamówienia.docDOCZałącznik nr 2 - Oferta.docPDFZałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf

Termin składania ofert: 13.06.2017 r. do godz. 14:00.

13. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Roztoki droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. 92 - Nr. ITiG.271.13.2017 z dnia 07.06.2017 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZapytanie ofertowe z dnia 07.06.2017 r..docxPDFMapa do celów projektowych.pdf

Termin składania ofert: 19.06.2017 r. do godz. 13:00.

12. SMRECZYNA - droga dojazdowa do gruntów rolnych - Nr. ITiG.271.12.2017 z dnia 02.05.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.06.2017 PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZapytanie ofertowe.docx, Załącznik nr 4 - SSTWiOB: DOCSS Strona tytułowa Droga w Smreczynie.docDOCD000000- Wymagania ogólne - Droga w Smreczynie.docDOCD010000-Roboty pomiarowe - Droga w Smreczynie.docDOCD010204-Roboty rozbiórkowe - Droga w Smreczynie.docDOCD020000-Roboty ziemne wykopy i nasypy Droga w Smreczynie.docDOCD030101-Odwodnienie - przepusty pod drogą - Droga w Smreczynie.docDOCD040402-podbudowy z kruszywa łamanego - Droga w Smreczynie.docDOCZałącznik nr 5 - Opis techniczny.docDOCProjekt budowlany - Smreczyna.docPDFSMRECZYNA - KONSTRUKCJA PRZEPUSTU.pdfPDFSMRECZYNA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdfPDFSMRECZYNA - PRZEKRÓJ A-A.pdfPDFSMRECZYNA - PRZEKRÓJ B-B.pdfPDFSMRECZYNA - ŚCIEK SKRZYNKOWY.pdf.

Termin składania ofert: 09.06.2017 r. do godz. 11:00.

11. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie: "Modernizacja budynku OSP w Dlugopolu Górnym - I etap - dokumentacja" - Nr. ITiG.271.11.2017 z dnia 26.05.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.06.2017 r. :  JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe z dnia 26.05.2017 r..pdfPDFZapytanie ofertowe z dnia 26.05.2017 r..pdfPDFZałącznik nr 4 - mapa.pdf

Termin składania ofert: 02.06.2017 r. do godz. 11:00.

10. Usługa biegłego rewidenta w ramach projektu pn. Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020 - Nr. ITiG.271.10.2017 z dnia 31.05.2017 r.

Informacja z unieważnienia zapytania ofertowego: JPEGUnieważnienie zapytania ofertowego.jpeg

Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.06.2017 r. :JPEGInformacja z otwarcia ofert z dnia 07.06.2017 r..jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe z dnia 31.05.2017 r..pdf

Termin składania ofert: 07.06.2017 r. do godz. 12:00.

9. Wykonywanie usługi koordynatora projektu w związku z realizacją projektu pn. „Pracownia matematyczno-cyfrowa” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne - nabór na OSI, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.- Nr. Oś.271.9.2017 z dnia 19.05.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.05.2017 r. : JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdfDOCzałącznik nr 1.docDOCzałącznik nr 2.docDOCzałącznik nr 3.docPDFzał. 4 wzór umowy.pdf

Termin składania ofert: 26.05.2017 r. do godz. 12:00.

7. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie dla terenów w obrębach Boboszów, Długopole Górne, Różanka, Smreczyna - Nr. ITiG.271.7.2017 z dnia 09.05.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkrzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.05.2017 r. : JPEGInformacja z otwarcia ofert z dnia 17.05.2017.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

PDFzapytanie_ofertowe_MPZP.pdfDOCXZałącznik nr 1 do zap. ofertowego MPZP.docxDOCXZałącznik nr 2 do zap. ofertowego MPZP.docx 

Termin składania ofert: 17.05.2017 r. do godz. 12:00.

6. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzylesie  - 2017 - Nr. ITiG.6230.6.2017 z dnia 05.05.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.05.2017 r. : JPEGInformacja z otwarcia ofert z dnia 15.05.2017 r..jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: 

PDFZAPYTANIE OFERTOWE.pdfDOCzałącznik nr 1 do zap. ofert..docDOCzałącznik nr 2 do zap. ofert..docDOCzałącznik nr 3 do zap. ofert..docPDFUMOWA NA AZBEST.pdfRTFzał. do umowy 1.rtfDOCzał. do umowy 2.docDOCzał. do umowy 3.doc

Termin składania ofert: 15.05.2017 r. do godz. 14:00.

3. Wykonanie prac konserwatorskich - dot. zadania pn.: "Renowacja Kolumny Maryjnej w Międzylesiu - działka nr 443/3" - Nr. OR.4125.5.2017 z dnia 10.04.2017 r.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: 

PDFzapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich – dot. zadania pn. „Renowacja Kolumny Maryjnej w Międzylesiu – działka nr 4433”.pdf

DOCzapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich – dot. zadania pn. „Renowacja Kolumny Maryjnej w Międzylesiu – działka nr 4433”.doc

Załączniki do pobrania:
 

6.    „Program prac konserwatorskich – Kolumna Maryjna w Międzylesiu” z dnia 15 września 2016, opracowany przez dr Anne Zarębę,  http://miedzyle.plesk.netkoncept.com/ftp/program_prac.zip
7.    Decyzja Nr 1462/2016 - Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich http://miedzyle.plesk.netkoncept.com/ftp/pozwolenie.zip
8.    Zdjęcia obiektu – kolumny Maryjnej – w wersji ZIP do pobrania. Link: http://miedzyle.plesk.netkoncept.com/ftp/zdjecia.zip
9.    Dokumentacja obiektu – wpis do rejestru zabytków – w wersji PDF do pobrania
      http://miedzyle.plesk.netkoncept.com/ftp/wpis.pdf
10.    Załącznik – karta ewidencyjna zabytku ruchomego – w wersji PDF do pobrania.
http://miedzyle.plesk.netkoncept.com/ftp/kart.pdf
11.    Dokumentacja obiektu wykonana w roku 2005 (język niemiecki) PDF do pobrania.
http://miedzyle.plesk.netkoncept.com/ftp/dok.zip

Termin składania ofert: 21.04.2017 r. do godz. 11:00.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.04.2017 r. :JPEGInformacja z otwarcia ofert z dnia 21 04 2017 r.jpeg

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.04.2017 r. :PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26 04 2017.pdf

2. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie pn. "Smreczyna - Przebudowa drogi transportu rolnego na długości 277 mb- dz. 37 i 42" - Nr. ITiG.7234.4.2017 z dnia 29.03.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.04.2017 r.: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.04.2017.jpeg

Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.04.2017 r.: JPEGInformacja z otwarcia ofert z dnia 05.04.2017.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe z dnia 29.03.2017 r..pdfDOCXZapytanie ofertowe z dnia 29.03.2017 r..docxPDFzałącznik nr 3 - mapa.pdf

Termin składania ofert: 05.04.2017 r. do godz. 11:00.

1. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w Pisarach na dz. 29/5" - Nr. ITiG.7234.1.2017 z dnia 27.02.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.03.2017 r.:JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.03.2017 r.: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe wraz z zalącznikami.pdfDOCZał. nr 1 - formularz ofertowy.docPDFZał. nr 3 - mapa zasadnicza.pdf

Termin składania ofert: 06.03.2017 r. do godz. 11:00.

Wersja XML