Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 65/2017 z dnia 22.03.2017 r. w sprawie dofinansowania kosztów ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.”

Zarządzenie nr 65/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 22 marca 2017 roku

 w sprawie dofinansowania kosztów ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.”

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) zarządzam, co następuje:

 §1

Z działu - Pozostała działalność – rozdział 01095 – budżet Gminy na rok 2017 – przeznacza się kwotę 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) na:

-   zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu

na rzecz Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wałbrzychu.

§2

Rozliczenie kwoty wymienionej w §1 nastąpi w terminie do 30.06.2017 r.

 §3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi Agnieszce Piątek.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie dnia 22 marca 2017  r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML