Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w ramach procesu przygotowania Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016 - 2020


Proces konsultacji społecznych Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016 - 2020 obejmował szereg czynności i etapów.

Należały do nich:

-  spotkania z mieszkańcami, potencjalnymi beneficjentami i wszystkimi zainteresowanymi Gminnym Programem   Rewitalizacji;
-   przygotowanie i realizacja badań ankietowych z mieszkańcami Gminy na temat oceny potencjału i głównych problemów w Gminie Międzylesie,
-   zbieranie wniosków do projektów rewitalizacyjnych zamieszczonych w Programie,
-   zbieranie opinii od mieszkańców i wszystkich zainteresowanych na temat kształtu i treści   przygotowanego projektu Programu
-   proces konsultacji społecznych i eksperckich w zakresie opiniowania projektu Programu przez wybrane instytucje publiczne (zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. z  2015 poz. 1777 ze zm.).


Ostatni  etap procesu konsultacji - opiniowanie projektu Programu przez instytucje publiczne, rozpoczął się zwróceniem się z Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z  prośbą o konsultacje do: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Wojewódzkiego Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu, Oddziału Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we Wrocławiu, Oddziału Straży Granicznej oraz Gminnej Komisji Urbanistycznej przy Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie .

Zebrane informacje i uwagi zostały uwzględnione w finalnej treści Programu.

Wersja XML