Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pracownia matematyczno-cyfrowa” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor.jpeg

Gmina Międzylesie przystąpiła do realizacji projektu pn. „Pracownia matematyczno-cyfrowa” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Oś priorytetowa 7 - Infrastruktura edukacyjna,
Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną,
Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych).

Nr projektu: RPDS.07.01.01-02-0069/16
Wartość projektu: 140 652,44 PLN
Wartość dofinansowania: 119 554,58 PLN

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do pracowni matematyczno-cyfrowej w Zespole Szkół w Międzylesiu oraz wykonane dostosowanie/adaptacja sali na potrzeby zakupionego sprzętu/wyposażenia. Pracownia zostanie wyposażona min. w nowe meble, tablice, przybory matematyczne, laptopy dla 25 uczniów oraz nauczyciela, wizualizer, drukarkę, tablicę multimedialną, projektor oraz niezbędne programy antywirusowe oraz programy edukacyjne.

 

Działania te wpłyną na poprawę warunków edukacji, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy efektów kształcenia oraz osiąganych wyników.

 

Wersja XML