Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Międzylesie

Brak opisu obrazka  

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.1579 z późn. zm.) - Opublikowane w dniu 07.11.2017 r. Nr 612157-N- 2017.

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PDFogloszenie o uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.pdf

 

Zmiana SIWZ z dnia 09.11.2017 r.:  JPEGZmiana SIWZ.jpeg

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.11.2017 r.: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/aab380a7-41d6-4da1-8858-c96ff42b9db6

DOCXSIWZ z dnia 07.11.2017.docx

PDFSIWZ z dnia 07.11.2017.pdf

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=255b27da-3a00-4876-8c7e-411cbdbdc8c1

PDFZałącznik nr 7 - PB-W - Projekt budowlano - wykonawczy.pdf

JPEGzałącznik nr 7.1. do PB-W Mapa poglądowa.jpeg

JPEGZałącznik nr 7.2. do PB-W Mapa skala 1_5000.jpeg

PDFZałącznik nr 7.3 do PB-W - pliki GPS z przebiegiem trasy.pdf

7ZZałącznik nr 7.4.1.do PB-W Punkt wypoczynkowy.7z

7ZZałącznik nr 7.4.2. do PB-W Brama wjazdowa.7z

7ZZałącznik nr 7.4.3. do PB-W Słupek.7z

7ZZałącznik nr 7.4.4. do PB-W Wzór oznakowania.7z

7ZZałącznik nr 7.4.5. do PB-W Szykana zwalniająca.7z

7ZZałącznik nr 7.4.6. do PB-W Kładka drewniana.7z

7ZZałącznik nr 7.4.7 do PB-W Rynna odwadniająca.7z

7ZZałącznik nr 7.4.8. do PB-W Kątownik ocynkowany slupek szykana.7z

7ZZałącznik nr 7.4.9.do PB-W Kątownik ocynkowany na kładke.7z

7ZZałącznik nr 7.5. do PB-W Schematy i rozwiązania technologiczne przebiegu ścieżki.7z

JPEGZałącznik nr 7.6. do PB-W Logo Singletrack Glacensis.jpeg

DOCXZałącznik nr 7.7. do PB-W Regulamin.docx

PDFZałącznik nr 8 - STWIOR.pdf

PDFZałącznik nr 9 - Przedmiar robót Pętla Ostoja Jodłow.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Wersja XML