Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr  209/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 15 listopada 2017 roku

 

w sprawie darowizny składników majątku ruchomego Gminy na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Starej Techniki Pożarnictwa SKANSEN.

 

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.              z 2017 r. poz. 1875) oraz § 19 i 20 Zarządzenia nr 147/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, co następuje:

 

§ 1

  1. Majątek ruchomy załącznik nr 1 będących na ewidencji środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie darować na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Starej Techniki Pożarnictwa SKANSEN, Smreczyna 41, 57-530 Międzylesie.
  2. Przekazanie o którym mowa w pkt 1 nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
  3. Czynności związane ze zdaniem – odbiorem należy wykonać w terminie do 30 listopada 2017 r.

§ 2

Przekazujący zobowiązany jest do przygotowania pojazdów o którym mowa w § 1 pkt 1.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenie powierza się do Specjaliście ds. Oświaty.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Tomasz Korczak

 

                                                        Międzylesie, dnia 15.11.2017 r.                                                                               

Wersja XML