Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 48/2018 z dnia 07.03.2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE nr 48/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 07.03.2018 r.

 

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2018

 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE:

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano z tytułu uaktualnienia danych w zakresie dochodów i wydatków wynikających z wykonania budżetu za 2017 rok oraz ze stanem faktycznym na dzień 28.02.2018 r. Zmiany dokonano również w planowanej spłacie zobowiązań z tytułu planowanej pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW we Wrocławiu, tj. spłaty w roku 2020 - w wysokości 115 000 zł oraz w spłaty 2021 roku  w wysokości 215 000 zł.

 

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

 

Wersja XML