Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbudowa drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych nr dz. 80, obręb Domaszków i nr 37, 167, 186, obręb Długopole Górne – Etap 1 – droga ewakuacji powodziowej w km 1+510-1+842; 1+869-1+969 [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.1579 z późn. zm.) - Opublikowane w dniu 15.06.2018 r. Nr 574331-N- 2018.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.07.2018 r.

Brak opisu obrazka

DOCXSIWZ.docx

PDFSIWZ.pdf

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b555b9b8-d710-4985-92b0-4abb23bc6d3a

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

DOCSST Strona tytułowa Droga Domaszków - Długopole Grn.docDOCD000000- Wymagania ogólne - Droga Domaszków - Długopole Grn.docDOCD010000-roboty pomiarowe - Droga Domaszków - Długopole Grn.docDOCD020000-roboty ziemne wykopy i nasypy Droga Domaszków - Długopole Grn.docDOCD030101-odwodnienie - przepusty pod drogą -Droga Domaszków - Długopole Grn.docDOCD040000- podbudowy - profilowanie i zagęszczanie podłoża Droga Domaszków - Długopole Grn.docDOCD040402-podbudowy z kruszywa łamanego - Droga Domaszków - Długopole Grn.docDOCD050000- nawierzchnie warstwa wiążąca, ścieralna - Droga Domaszków - Długopole Grn.docDOCD060000 -roboty wykończeniowe - Dr nr 3235 D.docDOCD060301- ścinanie i uzupełnienie poboczy-Droga Domaszków - Długopole Grn.docDOCD060401rowy i inne-Droga Domaszków - Długopole Grn.doc.

PDFKONSTRUKCJA PRZEPUSTU I ŚCIANY CZOŁOWEJ.pdf

PDFPLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - arkusz 3.pdf

PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C, KM 1+755.pdf

 

Wersja XML