Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Domaszków – przebudowa drogi transportu rolnego na dz. nr 705 i 713 na długości 743,40 mb

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm) - Opublikowane w dniu 23.07.2018 r. Nr 500173352-N- 2018

Zgodnie z zapisami art. 67 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia zamówienia publicznego w następującej okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty.

Informacja o wyniku negocjacji w trybie z wolnej ręki

Brak opisu obrazka

DOCXZaproszenie 23.07.2018.docx

PDFZaproszenie 23.07.2018 r..pdf

Ogłoszenie:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/64b75658-b176-41fb-aa6a-6ea806d6345e

PDFOgłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf

DOCSS Strona tytułowa - Droga w Domaszkowie.docDOCD000000- Wymagania ogólne - Droga w Domaszkowie.docDOCD010000-Roboty pomiarowe - Droga w Domaszkowie.docDOCD030101-Odwodnienie - przepusty pod drogą -Dr oga w Domaszkowie.docDOCD040402-Podbudowy z kruszywa łamanego - Droga w Domaszkowie.docDOCD050000- Nawierzchnie warstwa wiążąca, ścieralna - Droga w Domaszkowie.docDOCD060401 Rowy i inne - Droga w Domaszkowie.docPDFDomaszków - Konstrukcja przepustu.pdfPDFDomaszków - Projekt zagospodarowania terenu.pdfPDFDomaszków - Przekrój A-A.pdfPDFDomaszków - Przekrój B-B.pdfPDFDomaszków - Przekrój C-C.pdfPDFDomaszków - Ściek skrzynkowy.pdf

 

 

 

Wersja XML