Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana ustawy Prawo łowieckie - informacja dla rolników.

Informujemy, że od dnia 23 sierpnia 2018 roku uległy zmianie przepisy dotyczące szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych przez zwierzynę leśną (na post. Ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw -Dz. U. z 2018 r., poz. 1507).

Najistotniejsze zmiany to:

 1. Wnioski o szacowanie szkód poszkodowani mają składać do dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich (kół łowieckich).
 2. Wnioski powinny być zgłaszane w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody.
 3. Termin oględzin i szacowania ostatecznego ustalany jest przez koło łowieckie i o tym fakcie ma ono obowiązek powiadomić poszkodowanego, jak również wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w ciągu trzech dni od daty otrzymania wniosku o szacowanie szkody.
 4. Szacowanie ostateczne przeprowadzone powinno być najpóźniej w dniu zbioru uszkodzonej uprawy. Z kolei o planowanym terminie sprzętu uszkodzonej uprawy jej właściciel lub posiadacz ma obowiązek zawiadomić, w formie pisemnej, koło łowieckie nie później niż na 7 dni przed planowanymi czynnościami zbioru.
 5. Niestawiennictwo właściciela lub posiadacza gruntów lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje czynności związanych z dokonaniem oględzin lub szacowania ostatecznego.
 6. Koła łowieckie nie będą ponosiły kosztów udziału w szacowaniu przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego.
 7. Do czasu wydania nowego rozporządzenia w tej kwestii, zastosowanie znajduje dotychczasowy druk szacowania szkód, który należy zaadoptować do nowych uwarunkowań.  
Wersja XML