Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa paliw do pojazdów administrowanych przez Gminę Międzylesie w okresie trzech lat

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz.1843) - Opublikowane w dniu 16.10.2019 r. Nr 610866-N- 2019.

JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszsej oferty.jpeg

JPEGInformacja z otwarcia ofert..jpeg

PDFOgłoszenie.pdf

DOCSIWZ.doc

DOCZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZałącznik nr 3 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.doc

DOCZałącznik nr 4 Wykaz stacji paliw.doc

DOCZałącznik nr 5 Projekt umowy.doc

PDFZałącznik nr 5 Projekt umowy.pdf

PDFSIWZ z załącznikami.pdf

 

Wersja XML