Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2019 r.

PDFprojekt uchwały w spr. Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkohlowych na rok 2020..pdf

PDFprojekt uchwały w spr. przyjęcia Programu współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi na rok 2020..pdf

PDFproejkt uchwały w spr. przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowan i Kierunkó Zagospodarowania Przestrzennego..pdf

PDFprojekt uchwały w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gniewoszów..pdf

PDFprojekt uchwały w spr. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie..pdf

PDFprojekt uchwały w spr. szczegółowego sposóbu i zakresu świadczenia usług komunalnych w zakresie gospodarowania odapdami..pdf

PDFprojekt uchwał w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2019..pdf

PDFProjekt uchwały w spr. podatku od środków transportowych.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. podatku od nieruchomości.pdf

Wersja XML