Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O XVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 20 GRUDNIA 2019 ROKU

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 r.

o godz. 9.00 w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

Plac Wolności 1, odbędzie się

 

XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na rok 2020.

4.2. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.                                                                  

4.3. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzylesie.                     

4.4. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

4.5. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie.

4.6. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów.

4.7. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej  opłaty na terenie Gminy Międzylesie.

4.8. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4.9. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Międzylesie.

4.10. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Międzylesie,w roku szkolnym 2019/2020.

5. Wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                    Przewodniczący

                                                                           Rady Miejskiej w Międzylesiu

                                                                                    (-) Jerzy  Marcinek

Wersja XML