Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2020 - ZAMÓWIENIA

Brak opisu obrazka  Brak opisu obrazka

Konserwacja rokokowej ambony, polichromowanej, złoconej i srebrzonej z kościoła pw. św. Mikołaja w Domaszkowie w ramach projektu "Renowacja zabytków sakralnych na pograniczu polsko - czeskim", współfinansowanego przy udziale środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Oś Priorytetowa 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, działanie: 11.2.45.2.1. Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Kody PCV 92522000-6; 45453100-8   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinformacja o wyborze oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFAmbona - Domaszków.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe - ambona - Domaszków.pdf - 6 str..pdfDOCzał. nr 1 formularz ofertowy.docDOCzał. nr 2 wykaz wykonanych usług.docDOCzał. nr 3 wykaz osób.docPDFzał. nr 4 projekt umowy.pdfPDFzał. nr 5 Program prac konerwatorskich.pdf

*********************************************************************************************************************************************************************

Brak opisu obrazka  Brak opisu obrazka

Renowacja 4 obrazów Stacji Drogi Krzyżowej w kościele filialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Nowej Wsi w ramach projektu "Kulturowe dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego", współfinansowanego przy udziale środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Oś Priorytetowa 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, działanie: 11.2.45.2.1. Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Kody PCV 92522000-6; 45453100-8   

Informacja o unieważnieniu: PDFunieważnienie postępowania.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFStacje Drogi Krzyżowe Nowa Wieś.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe - Stacje Drogi Krzyżowej.pdfDOCzał. nr 1 formularz ofertowy.docDOCzał. nr 2 wykaz wykonanych usług.docDOCzał. nr 3 wykaz osób.docPDFzał. nr 4 projekt umowy.pdfPDFzał. nr 5 Program prac konserwatorskich.pdf

*********************************************************************************************************************************************************************

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 828 w Domaszkowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2019) - 02.11.2020 r.

Kody PCV 45233000-9

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docxDOCXZałącznik nr 2 - kosztorys ofertowy.docxDOCXZałącznik nr 3 - wzór umowy.docxPDFZałącznik nr 4 - Opis techniczny.pdfPDFZałącznik nr 5 - Przedmiar robót.pdfPDFZałącznik nr 6 - STWiORB.pdf

*********************************************************************************************************************************************************************

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Międzylesie - 08.09.2020 r.

Kody PCV 90533000-2, 90512000-9,  90500000-2,  90514000-3

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf , DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx , PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf

 

*********************************************************************************************************************************************************************

Modernizacja budynku pogimnazjalnego w Domaszkowie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży – I etap

Kod CPV 45000000-7

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe.pdf, DOCXZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego.docx, PDFspecyfikacja.pdf, PDFprojekt umowy.pdf, PDFzałącznik nr 3 obmiar robót.pdf

*********************************************************************************************************************************************************************

Konserwacja elewacji Ratusza w Międzylesiu, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie- 05.08.2020 r.

UWAGA!!! Zmiana opisu przedmiotu zamówienia. Oferty należy składać w formie papierowej.

Kody PCV 45442110-1

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZał. nr 1 - formularz ofertowy.docxDOCXZał. nr 2 - wykaz robót.docxPDFZał. nr 3 - wzór umowy.pdfJPEGElewacja od strony południowej.jpegJPEGElewacja od strony wschodniej.jpegJPEGElewacja od strony zachodniej.jpeg

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

*********************************************************************************************************************************************************************

Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego w Domaszkowie- 03.08.2020 r.

Kody PCV 45246400-7

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe - rów Domaszków.pdf, PDFprzedmiar robót - rów Domaszków.pdf, DOCXzal-nr-1-formularz-ofertowy (1).docx, PDFrów Domaszków - umowa.pdf

 

*********************************************************************************************************************************************************************

Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu - 30.07.2020 r.

Kody PCV 45443000-4, 45321000-3, 45320000-6, 45312311-0, 45312310-3

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:JPEGInformacja o wyborze najkorzystiejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Zapytanie ofertowe: PDFZaproszenie.pdfDOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego.docDOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego.docPDFZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego.pdf

*********************************************************************************************************************************************************************

Remont i malowanie elewacji zewnętrznej na budynku Samorządowego Przedszkola w Domaszkowie oraz naprawa stopni przy wejściu do budynku - 29.07.2020 r.

Kody PCV 45000000-7

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe.pdfDOCXZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego.docxPDFZałącznik nr 2 - specyfikacja techniczna.pdfPDFZałącznik nr 3 - Przedmiar rób.pdfPDFZałącznik nr 4 - wzór umowy.pdf

*********************************************************************************************************************************************************************

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej dz. nr 334/21 obręb Międzylesie do stacji kolejowej PKP" - 27.07.2020 r.

Kody PCV 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZał. 1 - formularz oferty.docxPDFZał. 2 - projekt umowy.pdfPDFZał. 3 - mapa ewidencyjna.pdf7ZZał. 4 Dokumentacja fotograficzna.7z

*********************************************************************************************************************************************************************

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Międzylesie - 23.07.2020 r.

Kody PCV 90533000-2, 90512000-9,  90500000-2,  90514000-3

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf , DOCXFormularz ofertowy - Załącznik nr 1.docx , PDFWzór Umowy.pdf

PDFUnieważnienie zapytania ofertowego.pdf

*********************************************************************************************************************************************************************

Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego w Domaszkowie

Kody PCV 45246400-7

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe - rów Domaszków.pdf , DOCXzal-nr-1-formularz-ofertowy (1).docx , DOCXumowa - wzór.docx , PDFprzedmiar robót - rów Domaszków.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFrów-Domaszków-inf. z otw. ofert.pdf

PDFrów Domaszków - unieważnienie przetragu.pdf

*********************************************************************************************************************************************************************

Konserwacja elewacji Ratusza w Międzylesiu, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie- 22.07.2020 r.

Kody PCV 45442110-1

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego:JPEGOgłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego.jpeg

Informacja z otwarcia ofert:JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZał. nr 1 - formularz ofertowy.docxDOCXZał. nr 2 - wykaz robót.docxDOCXZał. nr 3 - wzór umowy.docxJPEGElewacja od strony południowej.jpegJPEGElewacja od strony północnej.jpegJPEGElewacja od strony wschodniej.jpegJPEGElewacja od strony zachodniej.jpeg

*********************************************************************************************************************************************************************

Remont i wyposażenie zaplecza sanitarnego w Samorządowym Przedszkolu w Międzylesiu- 20.07.2020 r.

Kody PCV 45000000-7

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXzał.1 Formularz ofertowy.docxPDFzał. 2 - specyfikacja.pdfPDFzał. 3 Przedmiar robót.pdfPDFzał. 4 - projekt umowy.pdf

*********************************************************************************************************************************************************************

Zakup i dostawa ekogroszku do ogrzewania budynku remizy OSP Międzylesie, sezon grzewczy 2020/2021- 16.07.2020 r.

Kody PCV 09111210-5

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXzałącznik nr 1 formularz oferty.docx

*********************************************************************************************************************************************************************

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Międzylesie - 15.07.2020 r.

Kody PCV 90533000-2, 90512000-9,  90500000-2,  90514000-3

Zapytanie ofertowe: PDFZapytania Ofertowe.pdf, DOCXFormularz ofertowy - Załącznik nr 1.docx, PDFWzór Umowy - Załącznik nr 2.pdf

PDFOgłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf

*********************************************************************************************************************************************************************

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Międzylesie w roku szkolnym 2020/2021 - 15.07.2020 r.

Kody PCV 60112000-6

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe.pdfDOCXzałącznik nr 1 formularz oferty.docxDOCXzałącznik nr 2 - wykaz pojazdów.docxDOCXzałącznik nr 3 - oświadczenie.docxPDFzałącznik nr 4 wykaz tras.pdfPDFzałącznik nr 5 wzór umowy.pdf

*********************************************************************************************************************************************************************

Remont bieżący wieży widokowo-przeciwpożarowej na Trójmorskim Wierchu - 10.07.2020 r.

Kody PCV 45000000-7, 45113000-2, 45422100-2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFWybór oferty remont wieży.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert wieża.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFZApytanie ofertowe.pdfDOCXZał. nr 1 - Formularz ofertowy.docxPDFZał. nr 2 - Projekt umowy.pdfPDFZał. nr 3 - Ekspertyza z oceną stanu technicznego.pdfATHZał. nr 4 - Przedmiar robót.athPDFZał. nr 4 - Przedmiar robót.pdf

*********************************************************************************************************************************************************************

Remont i wyposażenie zaplecza sanitarnego w Samorządowym Przedszkolu w Międzylesiu - 07.07.2020 r.

Kody PCV 45000000-7

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe:PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXzałącznik nr 1 - formularz oferty.docxPDFzałącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i dbioru robót.pdfPDFzałącznik nr 3 - przedmiar robót.pdfPDFzałącznik nr 4 wzór umowy.pdf

*********************************************************************************************************************************************************************

Zakup wyposażenia Domów Tkaczy w Międzylesiu - 06.07.2020 r.

Kody PCV 39290000-1, 39130000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39150000-8, 39290000-1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFwybór oferty Domy Tkaczy.pdf

Informacja z otwarcia ofertPDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Wyjaśnienia nr 2 do zapytania ofertowego: PDFwyjaśnienia 2.pdf

Wyjaśnienia nr 1 do zapytania ofertowego: PDFwyjaśnienia do zapytania.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe.pdfDOCZał. nr 1 - Formularz ofertowy.docDOCXZał. nr 2 - wzór umowy.docxDOCZał. nr 3 - Szczegółowe zestawienie.doc

*********************************************************************************************************************************************************************

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzylesie 2020 - 06.07.2020 r.

Kody PCV 45262600-7, 90650000-8

Informacja z otwarcia ofert: PDFAzbest - inf. z otwarcia ofert.pdf

Wybór oferty: PDFAzbest - wybór oferty.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe - AZBEST 2020.pdf

Załączniki: DOCzałącznik nr 1 do zap. ofert..docDOCzałącznik nr 2 do zap. ofert..docDOCzałącznik nr 3 do zap. ofert..docPDFumowa - azbest wzór - 2020.pdf

 

*********************************************************************************************************************************************************************

Budowa oświetlenia ulicznego w Międzylesiu przy ul. Szkolnej - 18.06.2020 r.

Kody PCV 45316110-9, 45231400-9, 34928510-6

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZał. nr 1 - Formularz ofertowy.docxDOCXZał. nr 2 - Wykaz robót budowlanych.docxDOCXZał. nr 3 - Wykaz osób proponowanych do wykonania zadania.docxDOCXZał. nr 4 - Wzór umowy.docxPDFZał. nr 5 - Projekt budowlany_Miedzylesie_Ul_Szkolna.pdfATHZał. nr 6 - Przedmiar_Międzylesie_Szkolna.athPDFZał. nr 6 - Przedmiar_Międzylesie_Szkolna_2020.pdfPDFZał. nr 7 - STWIORB.pdf

***********************************************************************************************************************************************************************

Budowa oświetlenia ulicznego w Międzylesiu przy ul. Słonecznej - 18.06.2020 r.

Kody PCV 45316110-9, 45231400-9, 34928510-6

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZał. nr 1 - Formularz ofertowy.docxDOCXZał. nr 2 - Wykaz robót budowlanych.docxDOCXZał. nr 3 - Wykaz osób proponowanych do wykonania zadania.docxDOCXZał. nr 4 - Wzór umowy.docxPDFZał. nr 5 - Projekt budowlany_Miedzylesie_Ul_Słoneczna.pdfPDFZał. nr 6 - Przedmiar.pdfATHZał. nr 6 - Przedmiar_Słoneczna_20.ath, PDFZał. nr 7 - STWIORB.pdf

***********************************************************************************************************************************************************************

Remont bieżący wieży widokowo-przeciwpożarowej na Trójmorskim Wierchu - 04.06.2020 r.

Kody PCV 45000000-7, 45113000-2, 45422100-2

ZAPYTANIE OFERTOWE UNIEWAŻNIONO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZał. nr 1 - Formularz ofertowy.docxPDFZał. nr 2 - Projekt umowy.pdfPDFZał. nr 3 - Ekspertyza z oceną stanu technicznego.pdfPDFZał. nr 4 - Przedmiar robót.pdfATHZał. nr 4 - Przedmiar robót.ath

***********************************************************************************************************************************************************************

Remont bieżący wieży widokowo-przeciwpożarowej na Trójmorskim Wierchu - 25.05.2020 r.

Kody PCV 45000000-7, 45113000-2, 45422100-2

Unieważnienie zapytania ofertowego-JPEGOgłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego.jpeg

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZał. nr 1 - Formularz ofertowy.docxDOCXZał. nr 2 - Wykaz robót budowlanych.docxDOCXZał. nr 3 - Wykaz osób proponowanych do wykonania zadania.docxPDFZał. nr 4 - Projekt umowy.pdfPDFZał. nr 5 - Ekspertyza z oceną stanu technicznego.pdfATHZał. nr 6 - Przedmiar robót.athPDFZał. nr 6 - Przedmiar robót.pdf.

***********************************************************************************************************************************************************************

Remont bieżący wieży widokowo-przeciwpożarowej na Trójmorskim Wierchu - 18.05.2020 r.

Kody PCV 45000000-7, 45113000-2, 45422100-2

Unieważnienie zapytania ofertowego - JPEGOgłoszenie o unieważnieniu.jpeg

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZał. nr 1 - Formularz ofertowy.docxDOCXZał. nr 2 - Wykaz robót budowlanych.docxDOCXZał. nr 3 - Wykaz osób proponowanych do wykonania zadania.docxPDFZał. nr 4 - Projekt umowy.pdfPDFZał. nr 5 - Ekspertyza z oceną stanu technicznego.pdfATHZał. nr 6 - Przedmiar robót.athPDFZał. nr 6 - Przedmiar robót.pdf.

***********************************************************************************************************************************************************************

Remont bieżący wieży widokowo-przeciwpożarowej na Trójmorskim Wierchu - 11.02.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE UNIEWAŻNIONO

Kody PCV 45000000-7, 45113000-2, 45422100-2

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert - Wieża.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZalącznik nr 1- formularz ofertowy.docxPDFZałącznik nr 2 - Ekspertyza z oceną stanu technicznego.pdfPDFZałącznik nr 3 - Przedmiar.pdf 

***********************************************************************************************************************************************************************

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na drogi położone w Domaszkowie i Nowej Wsi - 07.02.2020 r.

Kody PCV- 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe:PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCZalącznik nr 1 - formularz ofertowy.docDXFdomaszkow_274.DXFDXFdomaszków_828.DXFDXFnowa_wies_201.DXF

***********************************************************************************************************************************************************************

Zakup i dostawa tonerów zamienników do drukarek dla Gminy Międzylesie na rok 2020 - 05.02.2020 r.

JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe.pdfPDFformularz ofertowy.pdfPDFumowa.pdf

***********************************************************************************************************************************************************************

Remont bieżący wieży widokowo-przeciwpożarowej na Trójmorskim Wierchu - 31.01.2020 r.

Kody PCV 45000000-7, 45113000-2, 45422100-2

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania:PDFOgłoszenie o unieważnieniu zapytania.pdf

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZalącznik nr 1- formularz ofertowy.docxPDFZałącznik nr 2 - Ekspertyza z oceną stanu technicznego.pdfPDFZałącznik nr 3 - Przedmiar.pdf 

***********************************************************************************************************************************************************************

Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Gminy Międzylesie na rok 2020 - 29.01.2020 r.

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFZAPYTANIE OFERTOWE.pdfPDFFORMULARZ OFERTOWY.pdfPDFUMOWA.pdf

Wersja XML