Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nysa, 19.11.2020r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

 

WR.ZUZ.4.4210.298.2020.TD

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia firmie Różana Sp. z o.o., ul. Gnieźnińska 69, 61-015 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia w postaci ujęcia wód podziemnych, tj. studni S1 o głębokości 44,0 m zlokalizowanej na działce 127, obręb 00019 Różanka, gm. Międzylesie oraz na usługę wodną, tj. pobór wód podziemnych za pomocą projektowanej studni wierconej, do celów zaopatrzenia w wodę Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ,,Regle” w miejscowości Różanka 14, 57-530 Międzylesie.

 

   Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę o nr ewid. 127 AM-2, obręb 0019 Różanka, gm. Międzylesie.

 

   Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Różanka.

 

 

 

                                                                                                                           Z upoważnienia

                                                                                                                                                              Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie

                                                                                                                                                        Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

                                                                                                                                                             Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

                                                                                                                                                                       Waldemar Bylof

                                                                                

 

 

 

 

Wywieszono miejscowość ……………………………………………………    data ………………………..

 

 

 

Podpis ……………………………………………………..

 

 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nysie

Ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

Te.\l.:+48 (77)4315171 fax: +48 (77) 4315348 e-mail:zznysa@wody.gov.pl

                                                                                                                                                                        www.wody.gov.pl

Wersja XML