Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 182/2014 z dnia 23.09.2014 r. w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych nr 254/1, 253, 255 w obrębie Nowa Wieś

Zarządzenie nr 182/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 23 września  2014 r.

w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych nr 254/1, 253, 255 w obrębie Nowa Wieś.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.), art. 8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1

  1. W związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, likwiduje się drogi w granicach działek o numerach geodezyjnych nr 254/1 pow. 0,0750 ha, nr 253 o pow. 0,01 ha i nr 255 o pow. 0,02 ha,  obręb Nowa Wieś, KW SW1K/00043829/9.
  2. Zarządzenie stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Kłodzku o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza sie kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie.

Drogi wewnętrzne, wymienione w zarządzeniu, od szeregu lat nie pełnią swojej funkcji określonej w ewidencji gruntów.

Międzylesie, dnia 23 września  2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML