Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu

z  dnia 17 października 2014 r.

 

o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów z terenu działania Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 408 pkt 2 oraz art. 410 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zmianami), Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu zawiadamia, że:

I. Przyznaje, odrębnie dla każdego powiatu, zarejestrowanym w wyborach do rad powiatów listom kandydatów komitetów wyborczych, z obszaru swojej właściwości niespełniających żadnego        z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu numery:

  1. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu wykonującego czynności o charakterze ogólnowojewódzkim,
  2. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt I  lit. a

Numery o których mowa wyżej, Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu przyznaje w drodze losowania, które odbędzie się w dniu 17 października 2014 r. o godz. 18.00 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12, II piętro.

 

Informacja o przyznanych numerach zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie komunikatu w siedzibie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu oraz umieszczenie na stronie internetowej pkw.gov.pl. Informacja zostanie niezwłocznie przekazana również do terytorialnych komisji wyborczych działających na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu.

                                                                                 

         Komisarz Wyborczy

               w Wałbrzychu

                                                                                                                       /-/     Maciej Ejsmont

Wersja XML