Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 240/2014 z dnia 17.12.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 240/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 

 

                     Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (  Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz upoważnienia  zawartego w § 13  pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu  Nr  XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza  co następuje:

 

§ 1

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

 

Plan wydatków po zmianach wynosi 24 277 818 zł, w tym wydatki bieżące 21 121 878 zł, wydatki majątkowe 3 155 940 zł.

§ 2                                                                                                                 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

  1. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu :

- dział 801 rozdział 80101, 80104- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem planu wydatków bieżących Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu.

- dział 852 rozdział 85201, 85202, 85214, 85215 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 - wydatki.xls

Wersja XML