Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi gminnej w Długopolu Górnym na działkach nr 159, 558, 543 w km 0+000-0+723 -intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - Opublikowane w dniu 10.04.2015 r. o godz. 13:51 Nr 81400 - 2015.

na zadanie:

"Remont drogi gminnej w Długopolu Górnym na działkach nr 159, 558, 543 w km 0+000-0+723 -intensywne opady deszczu lipiec 2012r.”

DOCSIWZ.doc

PDFSIWZ.pdf

 

Treść ogłoszenia:http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=81400&rok=2015-04-10

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

DOCSS Strona tytułowa Droga gminna w Długopolu Grn.doc

DOCD000000- Wymagania ogólne - Droga gminna w Długopolu Grn.doc

DOCD010000-roboty pomiarowe - Droga gminna w Długpolu Grn.doc

DOCD010204-roboty rozbiórkowe - Droga gminna w Długopolu Grn.doc

DOCD030101-odwodnienie - przepusty pod drogą -Droga gminna w Długopolu Grn.doc

DOCD040000- podbudowy - profilowanie i zagęszczanie podłoża Droga gminna w Długopolu Grn.doc

DOCD040402-podbudowy z kruszywa łamanego - Droga gminna w Długopolu Grn.doc

DOCD050000- nawierzchnie warstwa wiążąca, ścieralna - Droga gminna w Długopolu Grn.doc

DOCD060301- ścinanie i uzupełnienie poboczy-Droga gminna w Długopolu Grn.doc

DOCD060401rowy i inne-Droga gminna w Długopolu Grn.doc

DOCZjazdy - Długopole Grn.doc

JPEGKonstrukcja przepustu.jpeg

DOCOpis techniczny - Długopole Grn.doc

JPEGProjekt zagospodarowania terenu.jpeg

JPEGPrzekrój konstrukcyjny km 0+100.jpeg

JPEGPrzekrój konstrukcyjny km 0+500.jpeg

JPEGZjazd - przekrój konstrukcyjny.jpeg

DOCPrzedmiar robót - Długpole Grn.doc

DOCRoboty różne - Długopole Grn.doc

DOCZestawienie powierzchni -Długopole Grn.doc

 

Wersja XML