Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 158/2015 z dnia 17.07.2015 r. w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 768 o pow. 0,4379 ha, obręb Domaszków w drodze rokowań.

Zarządzenie nr 158 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie sprzedaży działki  niezabudowanej nr 768 o pow. 0,4379 ha, obręb Domaszków w drodze rokowań.

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz wykonaniu uchwały nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielania zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 768 o pow. 0,4379 ha, obręb Domaszków – zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 22 maja 2015 r. oraz drugi ogłoszony na dzień 06 lipca 2015 r. dot. sprzedaży działki niezabudowanej nr 768 o pow. 0,4379 ha, KW SW1K/00044068/3, obręb Domaszków,  zakończyły się wynikiem negatywnym, ustalam zbycie  nieruchomości w drodze rokowań  w dniu 02 września 2015 r. o godz. 900.
  2. Ustalam  zaliczkę w pieniądzu  w wysokości 10 % ceny wywoławczej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

§ 2

Rokowania przeprowadzi Zespół Konsultacyjny działający przy Burmistrzu Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 17 lipca 2015 r.

Burmistrz

/-/Tomasz Korczak

Wersja XML