Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 219/2015 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie sprzedaży działki zabudowanej nr 131/3 o pow. 0,054 ha, obręb Długopole Górne w drodze rokowań.

Zarządzenie nr 219/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie sprzedaży działki  zabudowanej nr 131/3 o pow. 0,054 ha, obręb Długopole Górne w drodze rokowań.

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r., poz. 781 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), oraz wykonaniu uchwały nr XXVII/141/2013 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej Długopole Górne 78, w granicach działki nr 131/3 o pow. 0,0540 ha, obręb Długopole Górne – zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 29 czerwca 2015 r. oraz drugi ogłoszony na dzień 28 sierpnia 2015 r. dot. sprzedaży działki zabudowanej Długopole Górne 78, nr 131/3 o pow. 0,0540 ha, KW SW1K/00093464/7, obręb Długopole Górne, zakończyły się wynikiem negatywnym, ustalam zbycie  nieruchomości w drodze rokowań  w dniu 04 listopada 2015 r. o godz. 900.
  2. Ustalam  zaliczkę w pieniądzu  w wysokości 10 % ceny wywoławczej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

§ 2

Rokowania przeprowadzi Zespół Konsultacyjny działający przy Burmistrzu Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 28 września  2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML