Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mikroinstalacje prosumenckie - nabór wniosków

02 grudnia 2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie informuje, o ogłoszeniu otwartego naboru wniosków dla wszystkich mieszkańców Gminy Międzylesie, zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną ze słońca oraz pomp ciepła do sieci centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.


Ogłoszenie jest elementem przygotowania przez Gminę wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2a PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej”.

Ostateczna decyzja o przekazaniu środków dla mieszkańców zależy od przyznania Gminie Międzylesie dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW wynosi do 40% dla fotowoltaiki oraz do 20% dla pomp ciepła. Wkład własny wynosi zatem 60% dla instalacji fotowoltaicznej i 80% dla pompy ciepła. Gmina Międzylesie nie planuje udzielanie pożyczek na pokrycie wkładu własnego.

W przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp wytwarzającej w ciągu roku około 2850 kWh dla domu o powierzchni 100 m2, w którym mieszka 4-osobowa rodzina, planowana wartość wkładu własnego wynosi około 13 200,00 zł.

Orientacyjna cena instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp dla celów powyższej kalkulacji wynosi 22 000,00 zł brutto.

Ceny brutto z zastosowaniem stawki VAT 8% dla budownictwa mieszkaniowego do 300m2 Instalacja na dachu budynku. (dla instalacji na gruncie obowiązuje stawka 23% VAT).

Zakładając że beneficjent uzyska dotację na poziomie 40% oraz nastąpi wzrost cen energii na poziomie 3% rocznie zwrot instalacji nastąpi po ok. 8-11 latach (w zależności od poziomu własnego zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej: (40%-100%)

Szacowana moc pompy ciepła uzależniona od ogrzewanej powierzchni wynosi:

maksymalnie 37 800 zł brutto dla pomp ciepła ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. 

maksymalnie 41 500 zł brutto dla gruntowych pomp ciepła

maksymalnie 29 100 zł brutto dla pomp ciepła powietrze-woda

maksymalnie 48 600 zł brutto dla pomp ciepła ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. 

maksymalnie 53 400 zł brutto dla gruntowych pomp ciepła

ceny brutto z zastosowaniem stawki VAT 8% dla budownictwa mieszkaniowego do 300m2

Dokładne  kwoty będą znane po wyłonieniu i podpisaniu umowy z wykonawcą. W przypadku pomp ciepła, wartość będzie uzależniona również od przeprowadzonej analizy w zakresie mocy pompy ciepła w odniesieniu do zapotrzebowania.  Nie zaleca się wyboru opcji z pompą ciepła w przypadku, gdy w budynku nie wykonano kompleksowej termomodernizacji (inwestycja w takim przypadku nie jest efektywna).

Wnioski wraz z podpisaną umową należy składać do dnia 15 stycznia 2016 r. w pok. nr 7 (sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1 lub pok. nr 22 (referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z kompletem dokumentów oraz warunkami udziału w projekcie określonymi w regulaminie, które są dostępne w poniższych załącznikach.


Podstawowe założenia projektu:

realizacja przedsięwzięcia nastąpi jedynie w przypadku pozyskania przez gminę Międzylesie środków finansowych przeznaczonych na ten cel z programu priorytetowego PROSUMENT Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

 1. mieszkaniec będzie rozliczał się z zakładem energetycznym na podstawie net-meteringu - będzie mógł odsprzedać nadwyżkę energii do zakładu energetycznego,
 2. warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie dokumentacji:
 1. wypełnionego wniosku;
 2. dokument stwierdzający dysponowanie nieruchomością/budynkiem (w przypadku nie wskazania nr Elektronicznej Księgi Wieczystej);
 3. pełnomocnictwo dla wnioskodawcy do złożenia wniosku podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na której jest położony budynek, jeżeli ankieta kwalifikacyjna nie jest podpisana przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości;
 4. podpisanej umowy wstępnej (3 egzemplarze).
 1. mikroinstalacja po zamontowaniu nie staje się częścią składową nieruchomości Wnioskodawcy i pozostaje własnością gminy Międzylesie do upływu okresu trwałości projektu, tj. trzech lat od daty zakończenia realizacji projektu. Po upływie tego okresu bez dodatkowych opłat własność mikroinstalacji przechodzi na rzecz Wnioskodawcy.

Załączniki:

Dodatkowych informacji udziela: inż. Franciszek Łuszczki Inspektor UMiG Międzylesie

UWAGA

Burmistrz MiG Międzylesie:

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Brak opisu obrazka    Brak opisu obrazka

Wersja XML