Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 62/2016 z dnia 23.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – cz. dz. 687/2, obręb Międzylesie.

Zarządzenie nr 62/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – cz. dz. 687/2, obręb Międzylesie.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)  – zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy jednej części nieruchomości gruntowej nr 687/2 o pow. 18 m2, pod zabudowę garażową, SW1K/00049485/7, położonej w Międzylesiu, wykazanej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Załącznik mapowy nr 2 określa przedmiot dzierżawy.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 23 marca 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 62/2016  z dnia  23 marca   2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – cz. dz. 687/2, obręb Międzylesie.

 

Wykaz nr  6/2016

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Międzylesie

cz. dz. 687/2

SW1K/00049485/7

2.

Powierzchnia nieruchomości

Pow. 18 m2

3.

Opis nieruchomości

Działka gruntowa niezabudowana

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo – usługową z możliwością lokalizacji obiektów garażowych

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

1 rok od dnia zawarcia umowy dzierżawy

6.

Cena nieruchomości

-

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

1,50 zł/m2 brutto miesięcznie

9.

Terminy wnoszenia opłat

Ustalony w umowie

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa do 5 lat w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

-

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 24.03.2016 r. do dnia 14.04.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Brak opisu obrazka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML