Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nr 18/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 216/1 o pow. 0,6280 ha, obręb Niemojów.

Wykaz nr  18/2016

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Niemojów

dz. 216/1

SW1K/00043826/8

2.

Powierzchnia nieruchomości

Dz. – 0,6280 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej , jedynie przez działki sąsiednie nr 38/1 i 38/2. Stanowi wąski pas gruntu o kształcie nieregularnym, wydłużonym , bezpośrednio przylegającym do rzeki Orlica. W okresie wiosennych roztopów teren działki jest zalewany, w/w teren działki jest podmokły, porośnięty roślinnością typową dla terenów podmokłych i bagiennych.  

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

15R3 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

           Cena nieruchomości –  8.460 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działek sąsiednich nr 38/1 i 38/2, obręb Niemojów

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

29.09.2016 r.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 18.08.2016 r. do dnia 08.09.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML