Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE RZGW DOT. UDOSTĘPNIENIA PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM SUCHY ZBIORNIK P/POWODZIOWY W BOBOSZOWIE

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RZGW Wrocław) udostępnił do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 2 Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej, Podkomponent 2A Ochrona czynna, Zadanie 2A.1/1 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM).

Każdy zainteresowany może:

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 28 listopada 2016 r. do dnia 9 grudnia 2016 r włącznie (10 dni roboczych), w siedzibie:

lub poprzez stronę internetową:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM w formie pisemnej oraz ustnej do protokołu pod w/w adresami lub w formie elektronicznej na adres e-mail: w dniach od 28 listopada 2016 r. do 9 grudnia 2016 r. (włącznie).

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Po okresie 10 dni roboczych udostępnienia do wglądu dokumentu (od 28 listopada 2016 r. do 9 grudnia 2016 r.), w dniu 13 grudnia 2016 r. o godzinie 16:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie w Sali nr 14, II piętro, pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie, odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione będą informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie tego spotkania.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Dolnośląski dodatek do Gazety Wyborczej, Gazeta Kłodzka), wywieszenie na tablicach ogłoszeń w RZGW we Wrocławiu, RZGW we Wrocławiu Inspektorat Kłodzko, w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie oraz w miejscowościach Boboszów i Pisary, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Wersja XML