Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY DOT. DZIERŻAWY GRUNTU POD BUDOWĘ GARAŻU MUROWANEGO CZ. DZ. 164/32 O POW. 18 M2, OBRĘB MIĘDZYLESIE

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia  13 marca 2017 r.  o godz. 1000, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. oddania w dzierżawę działki gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę garażową.

1.   Przedmiot przetargu

Nr geodezyjny działki

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto w zł

Okres dzierżawy

Wysokość wadium w zł

1.

2.

3.

4.

5.

Cz. nr 1

z dz. 164/32

SW1K/0004584/1

18 m2

27 zł

5 lat

27 zł

2. Warunki przetargu

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 27 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych), które należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 09 marca 2017 r.
 3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 4. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w sytuacji nie przystąpienia przez wygrywającego przetarg do zawarcia umowy dzierżawy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
 5. Wadium podlega zwrotowi po zawarciu umowy o której mowa w pkt. 4.
 6. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 7. Przeznaczenie nieruchomości - teren pod budowę garażu murowanego jednoboksowego w zabudowie szeregowej, zgodnie z decyzją Starosty Kłodzkiego nr 3/XIII/B/2017 z dnia 02.01.2017 r., jaką otrzymał wcześniejszy dzierżawca gruntu -  dzierżawa na okres 5 lat
  z możliwością przedłużenia. Istnieje możliwość nabycia projektu budowlanego od poprzedniego dzierżawcy. Przeniesienie pozwolenia na budowę będzie po stronie nowego dzierżawcy. 
 8. Termin zagospodarowania nieruchomości – 1 rok od dnia zawarcia umowy dzierżawy.
 9. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując       o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
 10. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia 10.02.2017 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML