Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 187/A/2017 z dnia 10.10.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 187/A/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 10.10.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r.poz.1870 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXIV/131/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2017, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 30 625 107,88 zł, w tym dochody bieżące 26 150 900,55 zł; dochody majątkowe 4 474 207,33 zł.

 

                                                                       § 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 28 965 107,88 zł, w tym wydatki bieżące 24 972 701,61 zł; wydatki majątkowe 3 992 406,27 zł.

 

                                                                       § 3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

                                                                       § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

 Zmian w zakresie dochodów i wydatków dokonano z tytułu:

- dział 852 rozdział 85214 – zwiększenia dotacji o kwotę 85 000 zł na wypłatę zasiłków okresowych,

- dział 852 rozdział 85215 – zwiększenia dotacji o kwotę 1 252 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 r.

 

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzał nr 1 - dochody - zarz 187-A-2017.xls
XLSzał nr 2 - wydatki -zarz 187-A-2017.xls
 

Wersja XML