Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 129 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 129/2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia  25czerwca  2019 r.

 

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2018.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1.

Przedstawiam sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2018 stanowiące załączniki od 1 do 6 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Międzylesiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

Wersja XML