Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony dor. oddania w dzierżawę działkę nr 154/4, obręb Nagodzice

Międzylesie, dnia 11 września 2020 r.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje informacje o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego dot. oddania w dzierżawę działkę niezabudowaną nr 154/4 o pow. 0,52 ha, obręb Nagodzice:

 

     1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

Dnia 10.09.2020 r., godz. 11.00, sala nr 14 Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1; pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. oddania w dzierżawę działkę niezabudowaną

      2. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 154/4 o powierzchni 0,52 ha, położona w Nagodzicach, gmina Międzylesie, dla której w Sądzie Rejonowym w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00044170/1.

3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1

4. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego brutto: 82,69 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote 69/100)

6. Cena rocznego czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu: 95,00 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100)

7. Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości: Andrzej Kasperski

8. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 7 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie tj. od dnia 11.09.2020 r. do dnia 18.09.2020 r., a ponadto umieszcza się na stronie internetowej www.miedzylesie.pl

 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Brak opisu obrazka

PDFmapa nagodzice.pdf

Wersja XML